Perinnöstä, testamentista ja henkivakuutuskorvauksesta luopuminen – Ulosotto

Vanhempien ihmisten periessä omilta vanhemmiltaan varallisuutta he eivät useinkaan halua ottaa perintöä taikka testamenttisaantoa vastaan perintöverojen tai jonkin muun syyn vuoksi. Tällöin on mahdollista luopua todisteellisesti sekä perinnöstä että testamentista siten, että luopujaperillisen jako-osuus menee suoraan lain nojalla perittävän kuoltua hänen omille perillisilleen eli tavallisesti lapsille, eikä luopujaperilliselle määrätä perintöveroa. Luopumisoikeus on ehdoton eikä edellytä erityisiä perusteluja. Perinnöstä ja testamentista voidaan luopua ennen perittävän kuolemaa, jolloin ilmoitus on luovutettava todisteellisesti perittävälle. Luopumisilmoitusta ei voida tehdä perittävän eläessä maistraattiin. Siltä varalta, että perittävä on määrännyt perilliselleen testamentissaan varallisuuttaan, on luopumisilmoitus syytä tehdä samalla ilmoituksella, jossa luovutaan perinnön lisäksi myös testamenttisaannosta.


Perintöveroton luopuminen edellyttää, ettei luopujaperillinen ole ottanut vastaan perittävän kuoleman jälkeen varallisuutta kuolinpesästä, ja ettei hän ole muutoinkaan ryhtynyt pesään osallistumalla esimerkiksi perittävän asunnon myymiseen. Lisäksi edellytetään, ettei perillinen määrää luopumisilmoituksessa, kenelle hänen jako-osuutensa on menevä. Perunkirjoitukseen osallistuminen ei poista luopumisoikeutta, ja usein luopumisilmoitus annetaankin vasta perunkirjoituksessa siitä huolehtivalle kuolinpesän osakkaalle. Luopumisilmoituksessa ei ole tarpeen mainita, että luopujaperillisen jako-osuus menee esimerkiksi hänen lapsilleen, koska luopujaperillisen osuus menee hänen perillisilleen suoraan lain nojalla.

Perinnöstä ja testamentista luopuminen on laillista myös silloin, kun perillisellä on ulosotossa suuria velkoja eikä perillinen halua jako-osuutensa menevän velkojensa maksuun. Kukaan velkainen perillinen ei ole velvollinen ottamaan vastaan perintöä. Mikäli ulosottovirasto kuitenkin ehtii ulosmittaamaan perintöosuuden ennen luopumisilmoitusta, ei luopuminen sido perillisen velkojia, vaan hänen jako-osuutensa käytetään velkojien saatavien maksuun. Perintöosuuden ulosmittaus tapahtuu usein jo ennen perunkirjoitusta, minkä vuoksi velkaisen perillisen on syytä huolehtia luopumisilmoituksen tekemisestä heti perittävän kuolemasta tiedon saatuaan. Perittävän kuoleman jälkeen velkojia sitova luopumusilmoitus voidaan tehdä kuolinpesää hoitavan osakkaan lisäksi maistraattiin.

Henkivakuutuskorvauksista luopuminen

Perintöverotus- ja ulosottokirjallisuudessa on katsottu, että henkivakuutuskorvauksista voidaan luopua samalla tavalla verottomasti kuin perinnöstä ja testamentista. Velkaisen henkivakuutuskorvauksen etuuden saajan oikeus luopua ulosotossa henkivakuutuskorvauksista velkojia sitovasti on kuitenkin epäselvää, ja edellyttää kulloinkin kysymyksessä olevan vakuutussopimusehtojen tutkimista. Vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että vakuutuskorvauksista luopuneen edunsaajan lapset saavat korvauksen itselleen sijaantulijana kuten perintöasioissa. Tällainen sijaantulo-oikeus ei perustu kuitenkaan lakiin eikä oikeuskäytäntöön, vaan sen sijaan on varauduttava siihen, että ulosottovirasto katsoo luopujan osuuden palautuvan kuolinpesään muilla perillisille jaettavaksi.