• 09.12.2019 - Asianajaja Jyrki Pekkalan kirjoituksia
  Perinnöstä ja testamentista luopuminen

  Vanhempien ihmisten periessä omilta vanhemmiltaan varallisuutta he eivät useinkaan halua ottaa perintöä taikka testamenttisaantoa vastaan perintöverojen tai jonkin muun syyn vuoksi. Tällöin on mahdollista luopua todisteellisesti sekä perinnöstä että testamentista siten, että luopujaperillisen jako-osuus menee suoraan lain nojalla perittävän kuoltua hänen omille perillisilleen eli tavallisesti lapsille, eikä luopujaperilliselle määrätä perintöveroa. Luopumisoikeus on ehdoton eikä edellytä erityisiä perusteluja. Perinnöstä ja testamentista voidaan luopua ennen perittävän kuolemaa, jolloin ilmoitus on luovutettava todisteellisesti perittävälle. Luopumisilmoitusta ei voida tehdä perittävän eläessä maistraattiin. Siltä varalta, että perittävä on määrännyt perilliselleen testamentissaan varallisuuttaan, on luopumisilmoitus syytä tehdä samalla ilmoituksella, jossa luovutaan perinnön lisäksi myös testamenttisaannosta.

  Lue lisää
 • 07.02.2019 - Asianajaja Jyrki Pekkalan kirjoituksia
  Poliisikuulustelut

  Poliisin kutsuessa kuulusteluihin vastaajaksi epäiltynä, on epäillylle erittäin tärkeää ottaa etukäteen yhteys asianajajaan omien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseksi. Näin siinäkin tapauksessa, että epäilty kokee itse, ettei epäilyyn ole aihetta. Asianajajan läsnäolo kuulusteluissa on epäillyn oikeusturvan kannalta tärkeää. Poliisi, syyttäjä tai tuomioistuin eivät pidä asianajajan ottamista mukaan kuulusteluihin syyllisyyden merkkinä.

  Lue lisää
 • 07.02.2019 - Asianajaja Jyrki Pekkalan kirjoituksia
  Ehdollinen vankeusrangaistus

  Jos rikosasiassa tuomittu vankeusrangaistus ylittää kaksi vuotta, ei rangaistusta voida tuomita ehdollisena, vaan tuomittu vastaaja joutuu kärsimään osan rangaistuksesta vankilassa. Talousrikoksissa vankeusrangaistuksen pituuteen ja vahingonkorvausten määrään vaikuttaa olennaisesti rikoksella aiheutetun vahingon määrä, mikä kysymys nousee esille erityisesti arvioverotukseen perustuvissa törkeissä veropetosasioissa.

  Lue lisää
 • 08.04.2015 - Asianajaja Jyrki Pekkalan kirjoituksia
  Suurten yrityssaatavien perintä

  On sanottu, että saatavan turvaaminen ja kotiuttamisen varmistaminen alkaa jo ennen ensimmäisen laskun erääntymistä eli sopimusehdoista neuvoteltaessa. Riippumatta siitä pitääkö tämä paikkansa, joutuvat luotonantajat usein sovituista maksuehdoista huolimatta perimään saataviaan voimatoimin ja tekemään sopimussuhteen kestäessä uusia syntyneen saatavan kotiuttamiseen tähtääviä lisäsopimuksia.


  Velkomiskanteet, konkurssiuhkaiset maksukehotukset, takavarikot ja ulosottotoimet eivät aina johda suuren yrityssaatavan perimisen onnistumiseen. Liian voimakkaat ja velallisyrityksen maksukyvyn ylittävät perintätoimet ovat omiaan johtamaan yritysvelallisen konkurssiin ennen kuin saatava on kokonaan peritty.


  Perintä voi epäonnistua myös siten, että velallisyrityksen konkurssipesä peräyttää kriittisenä aikana perityt rahat, vakuudet ja muut maksujärjestelyt takaisin takaisinsaantiperusteella. On myös muistettava, että tratoista, yksipuolisista tuomioista ja konkurssihakemuksista syntyy velallisyrityksen luottotietoihin maksuhäiriömerkintä, josta muut velkojat voivat havahtua yliagressiivisiin perintätoimiin, jolloin velallisyritys voi keskittää likvidit varansa näiden muiden velkojien saamisten maksuihin.

   

  Lue lisää